آب خوری هایی که دارای یک قسمت مدور و یک بشقاب هستند به آبخوری های اتوماتیک سیفونی یا زنگوله ای و یا آویز مشهور هستند که توسط لوله ای که در آن ها تعبیه شده است به لوله اصلی جریان آب که معمولا از زیر سقف عبور کرده اند، متصل می شوند.

در آبخوری های آویز آب مورد نیاز چگونه تامین می شود؟

در این انواع فنر هایی قرار داده شده است که هنگامی که آب داخل آب خوری کاهش می یابد به علت سبک شدن به سمت بالا می رود و در این هنگام شیر تنظیم باز شده و آب به داخل آن جریان پیدا می کند و هنگامی که میزان معین و مناسبی آب در داخل آن وارد می شود، سنگین شده و فنر به سمت پایین حرکت می کند و شیر تنظیم بسته خواهد شد. به این صورت آب مورد نیاز همیشه در دسترس طیور قرار دارد و در مصرف آب به میزان زیادی صرفه جویی می شود.

آبخوری زنگوله ای را چگونه باید برای استفاده پرندگان تنظیم کرد؟

برای استفاده راحت طیور از آب می توانید ارتفاع آبخوری نیپل آویز را با توجه به قد پرندگان تنظیم کنید. در واقع باید گفت که لبه آبخوری باید با سطح پشت پرنده در حالت ایستاده یکسان باشد و باید توجه کافی به رشد آن ها داشته باشید که تنظیمات لازم را برای استفاده راحت تر آن ها انجام دهید.