این کار که در مجموعه رشته عمران قرار می گیرد، کاری سخت و پر زحمت است که داشتن ذوق هنری در آن حرف اول را می زند. برای موفقیت در انجام این کار شما نیاز به داشتن دستان قوی و نیرومند دارید و همچنین باید دقت و حوصله زیادی داشته باشید زیرا کوچک ترین اشتباهی می تواند کار رنگ آمیزی شما را دچار آسیب کند. نکته ایمنی که این افراد باید در نظر داشته باشند این است که باید حتما از ماسک و لباس کار ایمنی استفاده کنند و برای کار کردن در ارتفاعات باید جانب احتیاط را رعایت کرده و تمامی وسایل و تجهیزات مورد نیاز را در اختیار داشته باشند.

وظیفه ای که این افراد به عهده دارند، آماده کردن سطح برای رنگ آمیزی است. سوراخ هایی که ممکن است بر روی سطح وجود داشته باشد را باید با استفاد از نوار و یا دیگر وسیله های محافظتی بپوشانند. بعد از انجام این کار های ابتدایی باید کار نقاشی را آغاز کنند و بعد از اتمام کار می بایست سطوح را تمیز کرده و تحویل مشتری بدهند.
یک نقاش باید نقشه خوان قوی باشد، به میزان استفاده مناسب از رنگ و مواد اولیه مورد نیاز مسلط باشد، نکات لازم هنگام نقاشی کردن قسمت های مختلف مانند دیوار، سقف و … را بداند و باید بتواند متراژ کار خود را دقیق محاسبه کند زیرا با توجه به این موارد است که تعیین قیمت نقاشی ساختمان توسط نقاش ساختمان انجام می شود.