امروز مي خواهم در مورد تيپ قفل مركزي 206 يا به عبارتي تيپ كامپيوتري صحبت بكنم.قبل از شروع كردن موضوع اين نكته را ذكر بكنم كه لادري اين نوع ماشين ها تاخيري است، و اما قفل مركزي اين نوع تيپ:
اينگونه ماشين ها نيز مثل پژو405 قفل مركزي شان هم با در راننده و هم با درشاگرد عمل مي كند و هيچكدام از سيم ها با لامپ تست منفي(يعني يكسر لامپ را به بدنه وصل مي كنيم) تحريك را نمي پذيرد.
دراين تيپ قفل مركزي تحريك پذير مثبت است اگر در تيپ پژو405 دقت مي كرديد گفتيم كه قفل مركزي اين نوع تيپ تحريك پذير منفي است كه براي پيداكردن آن اگه لامپ تست را به سيم مذكور مي زديم درها بازو اگر لامپ تست را به سيم ديگري مي زديم درها بسته مي شد(ابتدا درها بايد ببنديد) اما در تيپ 206 اينجوري نيست اولا بايد يكسر لامپ تست را به برق 12 وصل كرد و در سوكتي كه حدس مي زنيم سيم هاي قفل مركزي در آن وجود دارد لامپ تست را به آن سيم مي زنيم اما مي بينيم كه هيچ عكس العملي ندارد كه در اينجا بايد با شاسي درب راننده قفل را باز كنيم كه در اين موقع لامپ ما خاموش و روشن مي شود و حالا لامپ تست را به سيم ديگري مي زنيم و حالا درها را قفل مي كنيم مي بينيم كه لامپ ما از دوباره روشن و خاموش شد.
اين هم از مبحث امروز كه سيم كشي اين مدل را مي گذاريم براي جلسه بعد كه بايد نقشه ان را بكشم و اسكن بكنم كه اين، ي خورده طول مي كشد چون كه اسكنر ندارم.