نکته مهم دیگری که همکاران ما باید هنگام نصب دقت نمایند این است که توجه داشته باشند فرستنده وگيرنده دستگاه دزدگير،راديوئي است وهمانند ديگر دستگاههائي از اين قبيل همانند گيرنده تلويزيون،بي سيم و...رابطه مستقيم با امواج راديوئي دارد.مطمئنا همكاران محترم در برخي موارد به اين مسئله برخورد نموده اند كه مثلا يك دزدگير را در روي ميزكار خود تست كرده ومشاهده نموده اند كه برد ريموت كنترل آن خوب وكافي است ولي پس از نصب روي اتومبيل برد ريموتها كم ميشود.اين مسئله به چند دليل ميباشد.اول اينكه سيم مثبت(برق)وسيم منفي(بدنه)ورودي اصلي دزدگير را دقيق واز جاي صحيح آن نگرفته اند.ودوم اينكه خود كيت اصلي دزدگير را ممكن است به بدنه آهني اتومبيل چسبانده باشند كه اين بسيار غلط است وبايدحتما كيت دزدگير را از بدنه وهر گونه فلز دور نمايند تا تداخل امواج راديوئي را باعث نگردد.وسوم سيم آنتن خود دستگاه دزدگير است كه ما شاهد بوده ايم كه بعضي همكاران سيم آنتن را يا دور خود دستگاه مي پيچند ويا كاور بغل درب اتومبيل را باز ميكنند وبا گذاشتن سيم آنتن در پشت كاور وچسباندن آن به بدنه ،كاور را ميبندند كه اين كاملا غلط است وصحيح آن است كه سيم آنتن دزدگير را هرگز به بدنه نچسبانده ودور دستگاه هم نپيچانند بلكه اين سيم را دور سيم كشي خود اتومبيل كه معمولا زير فرمان است چند دور بپيچانيد.نكته ديگر اينكه اگر با وجودتمام اين كارها باز هم برد ريموت كنترلها مطلوب نبود ،همكاران ميتوانند طول سيم آنتن دزدگير را كمي بيشتر نمايند ودور سيم كشي فابريك خود اتومبيل نصب نمايند.در صورت رعايت تمام اين نكات مطمئنا بهترين نتيجه وبيشترين برد دزدگير را بدست خواهند آورد.
درمورد نصب آنتن دزگير هاي تصويري هم همين مطالب صدق ميكند وهمكاران بايد توجه داشته باشند كه نه كابل آنتن ونه خودآنتن را نبايد به بدنه آهني نزديك كنند وهرگز هم آنتن را به خود كيت دزدگير نچسبانند بلكه آنتن را جداگانه بدون اينكه كابل وآنتن به بدنه فلزي نزديك شود روي كاورهاي پلاستيكي ودور از هر فلز نصب كنند.