کد دهی دزدگیر senatour
هنگامی که درب خودرو بسته است دستگاه را مسلح نمایید.کلید سوئیچ را باز کنید .سپس دکمه RESET دستگاه را فشار دهید
دکمه مسلح کردن روی ریموتها ئیکه میخواهید کد بگیرند را
فشار دهید چراغهای خودرو چند بار به علامت گرفتن کد جدید
خاموش و روشن می شوند.