کد دهی دزد گیر جردن[/color]
کلیدlearnhng را روی دستگاه اصلی فشار دهید {میکرو سویچ داخل بر د}اژیر یکبار به صدا در میاید وال ای دی داخل
برد روشن میشود سپس یکی از دکمه ه ای ریموت را فشار دهید
اژیر دو بار به صدا در خواهد امد که نشان دهنده کد گرفتن دستگاه می با شد این دستگاه قابلیت کد دهی تا6 ریموت را دارد