کد دهی دزد گیر [/color]giordon
پای خود را روی ترمز قرار داده وانرا نگه دارید ویا سیم نارنجی ترمز را به ولت مثبت وصل کنید
در را باز کنید
سویچ را بین حالت off_onسه مرتبه بچرخانید وسپس روی حالت onنگه دارید چراغها روشن میشود
در حدود دو ثانیه بعد کلید قفل بسته را فشار دهید برای استفاده از ریموت کنترل جدید اژیرسه مرتبه به صدا در میاید
[font=times new roman]برای هر دستگاه میتوانید از دو ریموت استفاده کنید