كددهي به دزدگير استيل ميت هاي تصويري مدل 3000 و 5000 و سخنگو و1000متري

كددهي به اين نوع كيتهاي استيل ميت كمي متفاوت با استيل ميتهاي قديمي ميباشد.بدين صورت كه پس از

وصل نمودن سيم مثبت ومنفي دستگاه تك سوئيچ فشاري در بغل كيت قرار داشته و براي آن روي قاب

دستگاه سوراخي نيز تعبيه گشته است اين تك سوئيچ را فشار داده ورها نميكنيد(برعكس مدل هاي قديمي تر

استيل ميت كه ميبايست تك سوئيچ را رها ميكرديد) سپس يكي از دكمه هاي ريموت را فشار دهيد تا با


صداي موزيك ريموت كدگيري به شما اعلام شود.سپس بدون اينكه تك سوئيچ را رها كنيد يكي از دكمه هاي

ريموت كنترل بعدي را فشار داده تا مانند قبل با نواختن مزيك كدگيري به ريموت دوم نيز اعلام شود.اينك ئك

سويچ را رها كرده و دستگاه را تست كنيد.