کددهی به دزدگیر پاورلینگ

ترمز را فشار داده(چنانچه سیم ترمز را وصل نکرده بودید سیم نارنجی را به مثبت وصل کنید). سپس ۴ بار

سوئیچ(a.c.c) را باز وبسته نمائید .در صورت صحیح انجام دادن این مراحل وسالم بودن دستگاه شما در

نوبت چهارم باز شدن سوئیچ(a.c.c) اينك led دستگاه چشمك ميزند.

اينك با فشار هر دكمه از ريموت كنترل و روشن وخاموش گشتن led دستگاه اتمام كدگيري را اعلام

ميكند.