كددهي به دزدگيركينگزگان(kings gun)

مثبت ومنفي اصلي دستگاه را وصل نموده .اگرچنانچه ميخواهيد روي اتومبيل ريموت هاي دستگاه را كد

دهيد،مطمئن شويد كه هيچ دربي باز نيست(لادري ها وصل نباشد).اينك 5 بار سوئيچ(a.c.c) را باز وبسته

نمائيد،در نوبت پنجم آژير دستگاه به نشانه آمادگي جهت كدپذيري يك چريپ بلند ميزند،سپس يكي از دكمه

هاي ريموت را فشار دهيد ،چنانچه دستگاه وريموت ها سالم باشند وشما هم مراحل گفته شده را صحيح

انجام داده باشيد،پس از فشار دادن دكمه ريموت،آژيردستگاه يك چريپ به نشانه گرفتن كد ريموت ميزند .اگر

فقط يك ريموت را ميخواهيد كددهيد سوئيچ را بسته وريموت را آزمايش كنيد ولي چنانچه دو ريموت را

ميخواهيد كه كد دهيد پس از اينكه ريموت اول را كدداديد بلافاصله يكياز دكمه هاي ريموت دوم را نيز فشار

دهيد،بازهم همانند نوبت اول آژير دستگاه يك چريپ ديگر به نشانه كدپذيري ريموت به دستگاه ميزند.لازم به

ذكر است كه با هر بار كددهي به دستگاه كينگزگان،كد ريموت هاي قبلي پاك شده وفقط ريموت هاي جديد

كددهي شده ،قابل استفاده ميباشند.