کددهی به دزدگیر استیل من
برای کددهی به ریموتهای دزدگیر استیل من باید کیت اصلي دزدگیر را باز کنید. درسمت چپ کیت وبالای icپروگرام دستگاه ، يك تك سوئيچ فشاري ويك led وجود دارد.پس از وصل تغذيه(برق دستگاه)تك سوئيچ فوق را فشار داده ورها كنيد، led كه در جنب تك سوئيچ است روشن ميشود.سپس يكي از دكمه هاي ريموت كنترل را فشار دهيد ،دستگاه با چند چريپ كدگرفتن ريموت را اعلام ميكند.براي ريموت بعدي نيز همين مراحل گفته شده را مجددا تكرار كنيد.اگر دستگاه وريموت سالم بوده به همين راحتي ريموت کد میگیرد