كددهي به دزدگيرهاي خانواده پي ال سي(plc)
ترمزاتومبيل را فشاردهيد ودر صورتيكه سيم ترمز اتومبيل را وصل نكرده ايد سيم نارنجي(سيم قفل كودك دستگاه) را به مثبت مستقيم وصل كنيد. يكي از دربها را باز كنيد.فلاشرهاي اتومبيل(راهنماها)شروع به فلاش زدن ميكنند.سپس سه بارسوئيچ(a.c.c)را بازو بسته نموده ودر بار سوم سوئيچ را به حالت باز قرار دهيد.اينك يكي از دكمه هاي ريموت را به مدت سه ثانيه فشار داده تا صداي چند چريپ به نشانه انجام كد دهي شنيده شود.سوئيچ را بسته وريموت را آزمايش كنيد.براي ريموتهاي بعدي نيز همين مراحل گفته شده را مجددا تكرار كنيد.به دستگاههاي خانواده پي ال سي تا چهار ريموت را ميشود كدداد.ضمنا كددادن به ريموت جديد باعث پاك شدن كد ريموت هاي قبلي نشده وكنسل نمودن كد ريموت هاي قبلي مستلزم مراحل ديگري است كه بعدا به آن اشاره ميكنيم.در ضمن اينكه تمام مراحل از ابتدا تا انتها بايد در كمتر از ده ثانيه انجام شود.