اگر میخواهید که ماشین لباسشویی عمر طولانی داشته باشد، اشتباهات رایج زیر اجتناب نمایید. در ادامه با مرکز تعمیر لباسشویی سامسونگ همراه باشید.

جیب های لباس ها را بررسی کنید.
انداختن اشیا کوچکی مثل سکه ، کلید و اشیا نوکتیز داخل لباسشویی میتواند باعث آسیب زدن به دستگاه شما شود.گیر کردن این اشیا کوچک داخل لولهها و دریچههای تخلیه میتواند آن ها را مسدود کنند، به علاوه وجود این اشیا داخل محفظه درام میتواند باعث فرورفتگی آن و یا حتی شکسته شدن درب شیشهای دستگاه شوند. پس پیش از انداختن لباس ها داخل دستگاه با دقت آنها را چک کنید.
نمایندگی تعمیر لباسشویی دوو
پر کردن بیشازحد ظرفیت لباسشویی
زمانی که لباسشویی را بیشازحد پر میکنید علاوه بر اینکه باعث میشود که لباسهای شما بهخوبی تمیز نشوند،. میتواند منجر به آسیب رسیدن به آن هم شود.
پر کردن بیش از حد دستگاه، منجر به خراب شدن، سنسورها و فشار بیش ازاندازه به موتور ماشین میشود. میزان ظرفیت لباسشویی ها روی آنها درج شده است، نمایندگی تعمیر لباسشویی آاگ اگر حوصله ندارید که لباسهای زیاد خود را در چند مرحله بشویید،پس منتظر خرابی لباسشویی هم باشید.