انرژی های تجدید پذیر و پاک


تصميم بهت*برانگیز رهبران عربستان سعودی مبني بر استفاده گسترده از انرژی*های تجدیدپذير و نصب نيروگاه*هاي بزرگ خورشيدي و بادي با ظرفيتي معادل كل نيروگاه*هاي كنوني ساخته شده در سراسر دنيا، توجه جهانيان را به اين شبه*جزيره بیابانی معطوف كرده است. اين كشور پادشاهي ضمن همكاري با لابراتوار ملي انرژي*هاي تجدیدپذير وزارت انرژي ايالات متحده، برنامه*ريزي*هاي گسترده*اي را جهت آموزش و سنجش قابليت*هاي بهره*گيري خود از انرژی خورشيدي آغاز نموده است.

در ماه مي سال 2013 مهندسان عربستان سعودي، نُه روز را در این لابراتوار پیشرفته كه با هدف تغيير الگوهاي مصرف انرژي در دنيا و همچنین مطالعه و بررسي فن*آوري*هايي نظير انرژي*هاي زمين*گرمايي و خورشيدي و پيش*بيني منابع جديد انرژِی ساخته شده گذراندند.
اين لابراتوار به*همراه مؤسسه باتلي كه همكار راهبردي آن محسوب مي*شود هم*اينك از نصب بيش از پنجاه ايستگاه پايش در عربستان سعودی پشتيباني فنی كرده تا منابع خورشيدي اين كشور را مورد سنجش قرار دهد. بدين ترتيب بهترين نقاط براي ساخت نيروگاه*ها مشخص خواهد شد. از سوی دیگر آموزش كاركنان عرب براي بهره*برداري، تعمير و نگهداري از اين ايستگاه*ها، از ديگر تعهدات آمريكايي*ها محسوب مي*شود.
بر اساس اعلام مدیران این لابراتوار، رهبران عربستان سعودی در نظر دارند طي دو دهه آينده بيش از 50 گيگاوات ظرفيت خورشیدی در اين كشور ايجاد كرده و در سال 2032 بيش از 30 درصد از تقاضاي برق كشورشان را از انرژی خورشیدی تأمين كنند. اين رقم خيره*كننده بيش از كل ظرفيت نيروگاه*های خورشيدي نصب شده در سراسر دنيا در سال 2012 میلادی است.