کمپرسور یا موتور یخچال اصلی ترین و مهترین بخش آن است که همه قطعات یخچال به نوعی با کمپرسور در ارتباط هستند، هر ایرادی که در یخچال به وجود آمده باشد میتواند به دلیل مشکلی در این قطعه باشد.
موتور یخچال فریزر دوو از چند قطعه الکترونیکی و مکانیکی و همچنین گاز یخچال تشکیل شده است که هر یک از این قطعات باز هم از بخش های کوچکتری تشکیل شده اند که وظیفه مخصوصی دارند.
به طور کلی وظییفه کمپرسور یخچال فشرده کردن گاز و انتقال آن در لوله های پیشت یخچال است تا با تولید سرما بتوان سرما را به همه بخش های یخچال انتقال دهند. برای تست کردن کمپرسور باید تمام این قطعات الکرونیکی و مکانیکی را بررسی کرد.
اولین نشانه ای مشخص میکند که کمپرسور به خوبی کار نمیکند، خنک نکردن یخچال، سرو صدای زیاد و یا لرزش یخچال است.
نمایندگی تعمیر یخچال دوو