اگر قصد خرید گوسفند زنده در تهران و گوسفندی از این نژاد دارید، باید با خصوصیات ظاهری آنها آشنایی داشته باشید، این گوسفندان دارای جثه*ای تقریبا متوسط اند و به شکل میانگین وزن آنها بین 70 تا 100 کیلو متغیر است. وزن آنها در زمان تولد بین 3 تا 4 کیلوگرم است اما از نظر ظاهری با بقیه انواع نژاد ها تفاوت دارند.
از نظر ظاهری این نژاد دارای قد بلندتر هستند و اندامی کشیده و باریک دارنداین ژاد پاهای بلند و کشیده ای دارند، و دارای بینی بزرگ و ضخیم هستند. گوش های انواع این نژاد سمت پایین و اندکی به جلو است و گردن بلندی دارند، قوچ های این نژاد دارای شاخ هستند اما گوسفندان ممکن است که شاخ نداشته باشند. اما چیزی که شناختن آنها را ساده میکند، رنگ آنها ست، رنگ گوسفندان این نژاد مشکی و سفید است.