با استفاده از این نرم افزار میتوانید رمز روز جهت ورود به منو دستگاه های داهوآ و سون تک و رستر منو های قدیمی را وارد شوید
دقت داشته باشید این نرم افزار بر روی منو های جدید عمل نمیکند.

دانلود نرم افزار سوپر پسورد