سلام
ما نیاز به یک نرم افزار برای کنترل فروش تنباکو ، قلیان ، زغال داریم . نرم افزار هلو را میخواستیم متصل کنیم به وب سایت فروش تنباکو . آیا شما راه حلی دارید؟