مراحل کانکت شدن دوربین های اسپید دام
مراحل کانکت شدن:


  • CAMERA
  • USER MANUAL
  • Bracket (w Carabiner)
  • Terminal Block

ابعاد دوربین :

جا نمای کابل های دوربین های اسپید دام

نکته:آپشن oudio جهت استفاده دوربین های IP می باشد.