رمز و آی پی پیش فرض دوربین های مدار بسته
برند دوربین مدار بسته
نام کاربری پسورد
ای پی پیش فرض
۳xLogic
admin ۱۲۳۴۵ ۱۹۲٫۰٫۰٫۶۴
uniview
admin ۱۲۳۴۵۶
۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۳۰
ACTi Admin ۱۲۳۴۵۶
۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۱۰۰
ACTi admin ۱۲۳۴۵۶
۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۱۰۰
Arecont
admin no set password no default/DHCP
Avigilon
admin admin
no default/DHCP
Axis root pass
۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۹۰
Axis
root
no set password
۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۹۰
Basler
admin admin
۱۹۲٫۱۶۸٫۱۰۰٫x
Bosch
service service
۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۱
Bosch
Dinion
no set password
۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۱
Brickcom admin admin
۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۱
Canon
root Model# of camera
۱۹۲٫۱۶۸٫۱۰۰٫۱
CBC Ganz
admin admin
۱۹۲٫۱۶۸٫۱۰۰٫x
Cisco
no default no set password
۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۱۰۰
CNB root admin
۱۹۲٫۱۶۸٫۱۲۳٫۱۰۰
Costar root root
Dahua admin admin ۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۱۰۸
Dahua ۸۸۸۸۸۸ ۸۸۸۸۸۸ ۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۱۰۸
Dahua ۶۶۶۶۶۶ ۶۶۶۶۶۶ ۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۱۰۸
DVtel Admin ۱۲۳۴ ۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۲۵۰
GeoVision admin admin ۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۱۰
Grandstream admin admin ۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۱۶۸
GVI Admin ۱۲۳۴ ۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۲۵۰
HIKVision admin ۱۲۳۴۵ ۱۹۲٫۰٫۰٫۶۴
Honeywell administrator ۱۲۳۴ no default/DHCP
IOImage admin admin ۱۹۲٫۱۶۸٫۱۲۳٫۱۰
IPX-DDK root admin ۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۱۶۸
IPX-DDK root Admin ۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۱۶۸
IQInvision root system no default/DHCP
JVC admin Model# of camera no default/DHCP
Merit Lilin Camera admin pass no default/DHCP
Merit Lilin Recorder admin ۱۱۱۱ no default/DHCP
Messoa admin Model# of camera ۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۳۰
Mobotix admin meinsm no default/DHCP
Panasonic admin ۱۲۳۴۵ ۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۲۵۳
Panasonic admin1 password ۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۲۵۳
Pelco admin admin no default/DHCP
PiXORD admin admin ۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۲۰۰
PiXORD root pass ۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۲۰۰
QVIS
Admin
۱۲۳۴ ۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۲۵۰
Samsung root ۴۳۲۱ ۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۲۰۰
Samsung root admin ۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۲۰۰
Samsung admin ۴۳۲۱ ۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۲۰۰
Samsung admin ۱۱۱۱۱۱۱ ۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۲۰۰
Sanyo admin admin ۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۲
Sentry360 Admin ۱۲۳۴ ۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۲۵۰
Sony admin admin ۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۱۰۰
Speco root root ۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۷
Speco admin admin ۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۷
StarDot admin admin no default/DHCP
Starvedia admin no set password no default/DHCP
Toshiba root ikwb ۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۳۰
UDP root unknown unknown
Ubiquiti ubnt ubnt ۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۲۰
Verint admin admin no default/DHCP
VideoIQ supervisor supervisor no default/DHCP