زمزمه*های رایگان شدن آب و برق مشترکان کم مصرف!

محمدعلی وکیلی نماینده مجلس در توییتر خود نوشت: اختصاص سهمیه بنزین یارانه*ای به سرانه فردی قدمی در جهت عدالت توزیعی و عامل مهمی در کنترل مصرف و جلوگیری از قاچاق است، آنچنان*که مجانی کردن قیمت آب و برق و گاز برای کم*مصرفان نیز موجب بهینه سازی مصرف خواهد شد.


به گزارش برق نیوز، مطرح کردن سرانه*ای شدن بنزین برای همه مردم و رایگان شدن آب و برق برای مشترکان کم مصرف از سوی عضو هیات رییسه مجلس، احتمال بررسی این دو طرح از سوی مجلس را متبادر می*کند.

محمدعلی وکیلی در توییتر خود نوشت:

«اختصاص سهمیه بنزین یارانه*ای به سرانه فردی قدمی در جهت عدالت توزیعی و عامل مهمی در کنترل مصرف و جلوگیری از قاچاق است، آنچنان*که مجانی کردن قیمت آب و برق و گاز برای کم*مصرفان نیز موجب بهینه سازی مصرف خواهد شد.»

با مطرح شدن بحث بنزین یارانه*ای و رایگان شدن هزینه آب و برق برای مشترکان کم مصرف از سوی عضو هیات رییسه مجلس اینگونه به نظر می*آید که طرح*های فوق در مجلس در حال بررسی باشند و ممکن است در آینده تصویب شوند.

منبع: انتخاب