شارژ کنترلر خورشیدی به عنوان حامی باتری در سیستم خورشیدی عمل می کند. شارژ کنترلر خورشیدی به دستگاهی اطلاق می شود که کار کنترل کردن جریان تولید شده توسط پنل خورشیدی را برعهده دارد . نقش شارژ کنترلر خورشیدی در سیستم های خورشیدی جدا از شبکه بسیار حائز اهمیت می باشد.


شارژ کنترلر خورشیدی به دستگاهی اطلاق می شود که کار کنترل کردن جریان تولید شده توسط پنل خورشیدی را برعهده دارد . نقش شارژ کنترلر خورشیدی در سیستم های خورشیدی جدا از شبکه بسیار حائز اهمیت می باشد. از این رو که بازدهی سیستم های خورشیدی و هم چنین آمپرهای خروجی از پنل خورشیدی را جهت شارژ کردن باتری خورشیدی بر عهده دارد .
این نوع شارژ کنترلرها به 2 دسته تقسیم می شود:  1. شارژ کنترلر خورشیدی PWM
  2. شارژ کنترلر خورشیدی MPPT


تفاوت شارژ کنترلر MPPT با شارژ کنترلر PWM :


شارژ کنترلر MPPT از بازدهی بسیار بالاتری برخوردار می باشند. معمولا از این نوع شارژ کنترلرها در سیستم های خورشیدی جدا از شبکه و مستقل از شبکه در توان های بالا مورد استفاده قرار می گیرند. این نوع شارژ کنترلرها در آمپرهای 10 – 120 آمپر موجود می باشند. شارژ کنترلر PWM نسبت به شارژ کنترلر MPPT از بازدهی پایین تری برخوردار هستند.


شارژ کنترلر خورشیدی به عنوان حامی باتری در سیستم خورشیدی عمل می کند. در واقع حامی که سایر وسایل و قطعات سیستم های خورشیدی چنین نقش بزرگی را ایفا می کند تا از عمر باتری محافظت کنند و اجازه ندهند به باتری آسیب وارد شود ولی موضوعی که باید در نظر گرفته شود در یک سیستم تعداد پنل ها بسیار اهمیت دارد.
چون زمانی که چند پنل با هم فعالیت می کنند باتری در حالت شارژ کامل قرارمی گیرد و اینجاست که شارژ کنترلر خورشیدی وارد عمل شده و اضافه بار را خنثی می کند.پس در اینجا به اهمیت وجود شارژ کنترلر خورشیدی در یک سیستم فتوولتاییک پی می بریم.