سیم زرد خط داروزردقفل مرکزی باهم به منفی دزد گیر وصل می شوند.
سیم نارنجی ونارنجی خط داربلااستفاده است.
درزیرپا سمت چپ سوکت سیاه سیم قرمز قفل وبازوصل به سیم سفید و مشکی دزدگیر وسیم سبز قفل وصل به سیم سفید دزدگیر(درمدلهای جدید سوکت سیاه اولین سیم آبی رنگ قفل وصل به سیم سفید و در سمت راست همان سوکت نارنجی قفل و باز وصل به سفید خط دار )
دوعدد سبز مشترک به هم وصل شده و تریگر منفی وصل به دزدگیر
سبزخط دار تک سوکت سیم منفی وصل به سیم سیاه دزذگیر
در بغل دسته راهنما سفید وخاکستری وصل به قهوه ای (راهنمای)دزدگیر در زیرفرمان برق وacc از سوییچ گرفته می شود سیم سفید acc وصل به acc سوییچ
اگر می خواهید رله قطع ببندید.
زرد رله قطع دزدگیر وصل به زرد رله
سفید رله وصل به acc
سیم برق پشت آمپر را از وسط قطع کرده و به دو سر رله وصل می کنیم
داخل قاب دنده سمت راست سوکت قهوه ای زیر داشبورد نارنجی دوبل تحریک تاخیری (برای ماشینهای پژو پارس جدید باتریگرتاخیری)
و طلایی دوبل یا شیره ای تحریک صندوق عقب.
برای گرفتن لادری صندوق قاب سمت راست بغل دسته دنده را باز می کنیم وسیم دوبل سبز را که تحریک لادری می باشد به سیم رو به رو خانه وسط (سفید یا شیره ای)وصل می کنیم
سیم قرمز دزدگیر وصل به برق اصلی
سیم صورتی وصل به آژیر
Led را بغل شیشه ستون سمت چپ وصل می کنیم
وسوکت سنسور شوک را داخل قاب زیر فرمان وصل می کنیم
اگر خواستید برای صندوق عقب پمپ وصل کنید سیم قرمز تحریک صندوق را برای پمپ سیم کشی کرده و پمپ را در صندوق نصب میکنید