کددهی ریموت کرکره برقی

در این مقاله با یک ویدئو به شما کددهی کرکره برقی را آموزش می*دهیم. کددهی ریموت کرکره برقی در مدارهای مختلف متفاوت است.
طبق ویدئو، ریموت در این حالت ریموت معمولی بتا است. برای این کار، دکمه لرن را در برد مدار کرکره برقی فشار می*دهید.