طریقه نگهداری، تکثیر، پرورش و

تشخیص جنسیت ماهیان آکواریمی
ماهیان آکواریم آب شیرین بیش از بیست هزار گونه در دنیا شناسایی و یا با علم ژنتیکی بوجود آمده اند. تنها گونه های محدود و معینی از آنها به ایران وارد شده است که باتلاش و زحمات فراوان تکثیر پرورش آنها میسر شده است. مطالب مفید بصورت کتاب یا جزوه که بتوان به آن دسترسی پیدا کرد و یا مسائلی چون نگهداری، تکثیر، پرورش و تشخیص جنسیت را تحقیق و مطالعه کرد کمتر یافت می شود. در اینجا در مورد شش خانواده از ماهیهایی که با موفقیت در ایران قابل تکثیر و پرورش بوده اند صحبت شده است که با ایجاد سالن و کارگاه پرورش ماهی، می توانید براحتی آنها را تکثیر و پرورش دهید که آنها عبارتند از : 1- خانواده ماهیهای زنده زا 2- خانواده ماهیهای طلایی 3- خانواده ماهیهای بارب 4- خانواده ماهیهای تترا 5- خانواده ماهیهای سیچلاید 6- خانواده ماهیهای گوارامی
جدول نمونه ماهیهای قابل پرورش در ایران
ردیف
نام خانواده
نام ماهی
دوره جنین تخمها
دوره تکثیر
سن بلوغ
اول
ماهیهای زنده زا
گوپی ، پلاتی ، سوارتیل، مولی
48 ساعت
هر ماه یک نوبت
5 ماهگی
دوم
ماهیهای طلایی
بلک مور، فلس مرواریدی، ردکپ،
کله شیری
48 ساعت
هر 15 روز یک نوبت
یک سالگی
سوم
ماهی های بارب
تایگر بارب ، گرین بارب، رزی بارب،
شوبرتی بارب
24 ساعت
هر 15 روز یک نوبت
6 ماهگی
چهارم
ماهی های تترا
تترا سیاه، تترا پنگوئن، تترا نئون، تترا جواهر
24 ساعت
هر 10 روز یک نوبت
6 ماهگی
پنجم
ماهی های سیچلاید
آنجل، اسکار،
سیچلاید گوره خری، جولی فیش
48 ساعت
هر 10 روز یک نوبت
6 ماهگی
ششم
ماهیهای گوارامی
پرل گوارامی، فایتر، گورامی آبی،
گورامی بوسنده
24 ساعت
هر 10 روز یک نوبت
6 ماهگی

در ادامه به مشخصات ماهی های این گروه ها و نحوه تکثیر آنها خواهیم پرداخت.