پرورش کپورپرورش کپور در مخازن و قفسه ها از رشد مناسبی برخوردار هستند و همچنین از خوراک های تجاری به خوبی تغذیه می کنند.
مقدار تولید ماهی در مخازن و قفسها بر اساس کیلو گرم یا تعداد ماهی بر واحد حجم آب بیان می شود. یکی از روش های گسترده پرورش متراکم ماهی استفاده از مخازن می باشد. مخازن صرف نظر از اندازه و جنس شان ( خاک، بتن، فایبرگلاس...) برای نگهداری ماهی مناسب هستند اگر کیفیت آب خوب باشد. کیفیت آب در مخازن با ورود آب و اکسیژن تازه می تواند حفظ شود. برای پرورش ماهی کپور در مخازن می توان از آب تازه استفاده کرد و یا آب پساب مخازن را بعد از فیلتر مکانیکی و بیولوژیکی دوباره مورد استفاده قرار داد.
دمای مناسب برای پرورش ماهی کپور بین 18 تا 24 درجه سانتیگراد ( ولی ترجیحا بالای 20 – 22 درجه سانتیگراد ) می باشد. حداقل اکسیژن محلول آب در مخازن پرورشی کپور بین 5 تا 6 میلیگرم در لیتر می باشد.