مخازن و سیستم های پرورشی ماهیان خاویاریانکوباتور یوشنکو

تعداد تخم های قرار گرفته در انکوباسیون یوشنکو بسته به گونه ماهی متفاوت است. تاس ماهی روسی بین 220000 تا 250000 قطعه تخم، ازون برون 240000 تا 260000 قطعه تخم، فیل ماهی (بلوگا) 150000 تا 165000 قطعه تخم، تاس ماهی شیپ 220000 تا 250000 قطعه و استرلیاد 200000 تا 250000 قطعه را می توان در انکوباتور یوشنکو قرار داد
مقدار آب مورد نیاز از مورلا تا پایان گاسترولاسیون برای 100000 قطعه تخم تاس ماهی روسی و فیل ماهی 2.4 و ازون برون 1.2 لیتر در دقیقه می باشد. از پایان گاسترولاسیون تا مرحله حرکت آرام جنین برای 100000 قطعه تخم تاس ماهی روسی و فیل ماهی 3.4 و ازون برون 1.7 لیتر در دقیقه می باشد. از حرکت سریع جنین تا آغاز تخم گشایی برای 100000 قطعه تخم تاس ماهی روسی و فیل ماهی 5.5 و ازون برون 3.3 لیتر در دقیقه می باشد
روشنایی: مقدار نور در دوره انکوباسیون تخم های گونه های مختلف ماهیان خاویاری متفاوت است. فیل ماهی کمتر از 100 لوکس، ازون برون 100 – 20 لوکس، تاس ماهی روسی و شیپ 20 – 10 لوکس احتیاج دارند. با افزایش شدت نور ناهنجاری های تمایزی افزایش و تلفات بیشتر می شود
میزان اکسیژن محلول، مقدار آب ورودی و ترکیبات شیمیایی آب در طول دوره انکوباسیون باید ثابت باشد تغییرات دمای روزانه نباید بیشتر از 2 درجه سانتیگراد باشد. در این دوره طبق دستور العمل ارائه شده ضد عفونی تخم ها باید صورت گیرد.
مقدار اکسیژن محلول در آب در طول دوره انکوباسیون 9 – 6.6 میلیگرم در لیتر باید باشد. غلظت اکسیژن کمتر از 6 میلیگرم در لیتر (80 درصد اشباع) ممکن است ایجاد ناهنجاری ( هیپرتروفی قلب، ادم پریکارد و غیره ) کند. و غلظت زیر 3.5 – 3 میلیگرم در دوره انکوباسیون باعث تلفات می شود.
انکوباتور اوستر (Osetr)

تعداد تخم های قرار گرفته در انکوباتور اوستر با توجه به نوع گونه ماهیان خاویاری شامل موارد زیر می باشد. تعداد تخم تاس ماهی روسی 150000 – 130000 قطعه، ازون برون 220000 – 200000 قطعه، فیل ماهی (بلوگا) 110000 – 100000 قطعه، ماهی شیپ 250000 – 220000 قطعه، ماهی استرلیاد 250000 – 200000 قطعه می باشد.
مقدار آب لازم بر حسب لیتر در دقیقه برای 100000 قطعه تخم گونه های مختلف ماهیان خاویاری در مراحل مختلف تکاملی در سیستم انکوباتور اوستر شامل موارد زیر می باشد. مرحله تقسیمات 2.3 – 2 لیتر در دقیقه، مرحله گاسترولاسیون 3 – 2.3 لیتر در دقیقه، مرحله ضربان قلب 4.5 – 3 لیتر در دقیقه، مرحله جنین قادر به جنبش 5 – 4.5 لیتر در دقیقه، مرحله شروع تخم گشایی 6.2 – 5.8 لیتر در دقیقه
روشنایی: مقدار نور در دوره انکوباسیون تخم های گونه های مختلف ماهیان خاویاری متفاوت است. فیل ماهی کمتر از 100 لوکس، ازون برون 100 – 20 لوکس، تاس ماهی روسی و شیپ 20 – 10 لوکس احتیاج دارند. با افزایش شدت نور ناهنجاری های تمایزی افزایش و تلفات بیشتر می شود
میزان اکسیژن محلول، مقدار آب ورودی و ترکیبات شیمیایی آب در طول دوره انکوباسیون باید ثابت باشد تغییرات دمای روزانه نباید بیشتر از 2 درجه سانتیگراد باشد. در این دوره طبق دستور العمل ارائه شده ضد عفونی تخم ها باید صورت گیرد.
مقدار اکسیژن محلول در آب در طول دوره انکوباسیون 9 – 6.6 میلیگرم در لیتر باید باشد. غلظت اکسیژن کمتر از 6 میلیگرم در لیتر (80 درصد اشباع) ممکن است ایجاد ناهنجاری ( هیپرتروفی قلب، ادم پریکارد و غیره ) می کند. و غلظت زیر 3.5 – 3 میلیگرم در دوره انکوباسیون باعث تلفات می شود.
انکوباتور مک دونالد (MacDonald)

در انکوباتور مک دونالد 13 لیتری از 5 – 4 لیتر در دقیقه ( 40 – 30 درصد از حجم آب در هر دقیقه تعویض شود) به 10 لیتر در دقیقه در مراحل انتهای جنینی آب مورد نیاز است.
روشنایی: مقدار نور در دوره انکوباسیون تخم های گونه های مختلف ماهیان خاویاری متفاوت است. فیل ماهی کمتر از 100 لوکس، ازون برون 100 – 20 لوکس، تاس ماهی روسی و شیپ 20 – 10 لوکس احتیاج دارند. با افزایش شدت نور ناهنجاری های تمایزی افزایش و تلفات بیشتر می شود
میزان اکسیژن محلول، مقدار آب ورودی و ترکیبات شیمیایی آب در طول دوره انکوباسیون باید ثابت باشد تغییرات دمای روزانه نباید بیشتر از 2 درجه سانتیگراد باشد. در این دوره طبق دستور العمل ارائه شده ضد عفونی تخم ها باید صورت گیرد.
مقدار اکسیژن محلول در آب در طول دوره انکوباسیون 9 – 6.6 میلیگرم در لیتر باید باشد. غلظت اکسیژن کمتر از 6 میلیگرم در لیتر (80 درصد اشباع) ممکن است ایجاد ناهنجاری ( هیپرتروفی قلب، ادم پریکارد و غیره ) کند. و غلظت زیر 3.5 – 3 میلیگرم در دوره انکوباسیون باعث تلفات می شود.
انکوباتور ویس (Weiss)

تعداد تخم قرار گرفته در انکوباتور ویس (Weiss) با ظرفیت 8 لیتری برای گونه های مختلف ماهیان خاویاری به قرار زیر می باشد. تاس ماهی روسی 25000 قطعه، ازون برون 30000 قطعه، فیل ماهی 20000 قطعه ماهی شیپ 25000 قطعه، استرلیاد 35000 قطعه می باشد.
در انکوباتور 8 لیتری ویس مقدار آب از 8 – 1 لیتر در دقیقه از ابتدای لقاح تا شروع تخم گشایی مورد نیاز است.
روشنایی: مقدار نور در دوره انکوباسیون تخم های گونه های مختلف ماهیان خاویاری متفاوت است. فیل ماهی کمتر از 100 لوکس، ازون برون 100 – 20 لوکس، تاس ماهی روسی و شیپ 20 – 10 لوکس احتیاج دارند. با افزایش شدت نور ناهنجاری های تمایزی افزایش و تلفات بیشتر می شود
میزان اکسیژن محلول، مقدار آب ورودی و ترکیبات شیمیایی آب در طول دوره انکوباسیون باید ثابت باشد تغییرات دمای روزانه نباید بیشتر از 2 درجه سانتیگراد باشد. در این دوره طبق دستور العمل ارائه شده ضد عفونی تخم ها باید صورت گیرد.
مقدار اکسیژن محلول در آب در طول دوره انکوباسیون 9 – 6.6 میلیگرم در لیتر باید باشد. غلظت اکسیژن کمتر از 6 میلیگرم در لیتر (80 درصد اشباع) ممکن است ایجاد ناهنجاری ( هیپرتروفی قلب، ادم پریکارد و غیره ) کند. و غلظت زیر 3.5 – 3 میلیگرم در دوره انکوباسیون باعث تلفات می شود.
مخازن و تراف های فایبرگلاس و پلی پروپلین :

مخازن و تراف های فایبرگلاس و پلی پروپلین برای پرورش بچه ماهی، انگشت قد یا حتی ماهی پرواری استفاده می شود(تصویر پایین). تراف های کم عمق معمولا برای بچه ماهی استفاده می شود در حالی که آنهای که عمیق تر هستند برای پرورش انگشت قد ها می باشند. مخازن کوچکتر(0.5-5 متر مکعب) برای پرورش ماهیان جوان ( بچه ماهی و قد انگشت) استفاده می شود، در حالی مخازن بزرگتر (5-25 متر مکعب) برای ماهی پرواری استفاده می شود. مخازن فایبرگلاس وجود دارد که بر روی شاسی های نصب شده اند. اندازه های شان متفاوت و می توانند خیلی بزرگ از 50 تا 100 متر مکعبی باشند.
1 و 2. تراف های پرورشی. 3و 4. مخازن پرورشی
مخازن برزنتی در پرورش ماهی

مخازن برزنت دار به طور گسترده ای در مزارع پرورش ماهی استفاده می شود. مشابه مخازن فایبرگلاس و پلی پروپیلن، آنها نیز در اندازه های مختلف ساخته شده اند
مخازن برزنتی باید چارچوب قوی داشته، که از میله های یا قطعات آهن ساخته شده. شکل قاب یا مخزن می تواند مختلف باشد
مخازن پوشیده شده با ژئوممبران در پرورش ماهی

این نوع مخازن می توانند جایگزین مخازن بتونی بزرگ یا استخرهای پرورشی ساخته شده با بتون یا سنگ گردند.
I .با ورق های پلاستیکی که در گلخانه ها استفاده می شود کف و دیواره استخر خاکی پوشیده می شود. II .پوشیده شده با ژئوممبران ( استخرهای ژئوممبران )
مخازن بتونی پرورش ماهی

مخازن بتونی به دو صورت سر پوشیده ( داخل سالن) و رو باز ( خارج محیط سالن) می باشد(شکل پایین). مخازن بتونی کوچکتر ( چند متر مکعبی) برای پرورش ماهی کوچک استفاده می شود، و مخازن بزرگتر ( چند صد متر مکعب) برای پرورش ماهی پرواری استفاده می شود. به طور معمول آنها مستطیلی یا کانالی شکل با عمق حدود 1 متر هستند. ارقام جدول 2 نشان می دهد که با افزایش سایز ماهی تراکم باید کاهش یابد. با تغییر سایز و تعداد ماهی در مخازن پرورش ماهی مقدار حجم آب نیز بر اساس نمودارهای ارائه شده تنظیم می شود.
I .مخازن کانالی سر باز. II و III. شکل های مختلف مخازن سرباز و سر پوشیده. مخازن با چیدمان دو قلویی ، برای استفاده بهتر از فضای موجود
استخرهای خاکی پرورش ماهی

استخرهای خاکی پرورش ماهی سازه های سنتی هستند برای پرورش قزل آلا، اما امروزه مزارع قزل آلا گسترش یافته اند و این نوع استخرها کمتر استفاده می شوند. در ابتدا شکلهای مختلفی از استخرهای خاکی برای پرورش قزل آلا استفاده می شد. پس از آن، به خصوص در دانمارک، شکل استخرهای خاکی منظم تر شده است که باعث افزایش تولید قزل آلا گردید. طول استخر بین 30 تا 50 متر و عرض آن 10 تا 20 متر و عمق آن 1.5 متر هستند و کف استخر از سنگ ریزه پوشیده شده است. در چنین استخرهای آب ورودی محدود و تمیز کردن آن مشکل است. امروزه بیشتر استخرهای خاکی مزارع پرورش قزل آلا دارای پوششی از بتن یا ملات سیمان هستند. حجم آب مورد نیاز برای یک متر مکعب از استخر خاکی مستطیلی بین 0.7 و 1.4 لیتر در دقیقه می باشد که نرخ تعویض آب در حدود 1-2 بار در روز می باشد. تراکم پرورش قزل آلای رنگین کمان در استخرهای خاکی در جدول 3 ارائه شده است. با هوادهی آب مقادیر نشان داده شده در جدول را می توان افزایش داد.
شکل A استخر خاکی بدون تخلیه آب از کف – B استخر خاکی با امکان تخلیه از کف و خشک نمودن کامل آن