پرورش ماهیان خاویاری

پرورش ماهیان خاویاری به صورت صنعتی قدمت 45 ساله دارد که از روسیه آغاز شد و در ایران 24 سال پیش سنگ بنای تولید گوشتی ماهیان خاویاری گذاشته شد. به هر حال، ماهیان خاویاری را می توان در سیستم های مختلف از جمله سیستم های متراکم ، استخرهای خاکی و قفس های دریایی پرورش داد. در سیستم متراکم می توان در مخازن مستطیلی، گرد و چند ضلعی پرورش یابند. به عنوان مثال تراکم پرورش ماهی سیبری در سیستم نیمه متراکم 1.5 – 3 کیلوگرم در هر متر مربع بدون استفاده از سیستم های هوادهی می باشد. و در سیستم های متراکم با استفاده از روشهای تزریق اکسیژن در هر متر مربع 50 – 80 کیلو گرم از این نوع ماهی را می توان پرورش داد.