انتخاب مکان مناسب برای پرورش قزل آلای رنگین کمانآب ورودی و پساب

هنگام انتخاب مکان پرورش ماهی، بررسی کیفیت و کمیت آب موجود مهم است، و همچنین مکان برای احداث مزرعه پرورش ماهی جدید مناسب باشد. یک قاعده کلی این است که حدود 10 لیتر در ثانیه آب برای تولید یک تن قزل آلای رنگین کمان محاسبه می شود. به طور کلی، آبهای سرد سطحی و زیر زمینی برای پرورش ماهی قزل آلا مناسب هستند. در مورد آبهای سطحی، نوسانات دمای روزانه (روز و شب ) ممکن است چند درجه باشد(2-4 درجه)، در حالی که تغییرات های فصلی ( تابستان و زمستان) دمای آب ممکن است به اندازه 5 – 15 درجه سانتیگراد باشد. دمای آب چشمه ها و آبهای زیر زمینی نوسانات روزانه ندارند و تفاوت های بین زمستان و تابستان حداقل می باشد. کیفیت آب برای پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان نیز باید رعایت شود . مقدار آب به طور قابل توجهی با توجه به فصل ها (شکل پایین)، به خصوص در مورد آبهای سطحی و چشمه ها ممکن است تغییر کند. در فصول خشک، مقدار آب ممکن است به شدت کاهش یابد در حالیکه باران های سنگین اغلب باعث سیل و افزایش ناگهانی حجم آب چشمه ها می شود. بنابراین، ظرفیت تولید مزرعه پرورش ماهی با توجه به حداقل آب موجود برنامه ریزی می شود ( روش اندازه گیری آب کانال یا جوی ). با این حال، برای حفاظت از مزارع در برابر سیل طراحی باید بر اساس بالاترین سیل تجربه شده صورت گیرد. برای کاهش خطر، جدولی از نوسانات فصلی آب با دقت تهیه شده باشد. به منظور جلوگیری از جاری شدن سیل، مزرعه در یک مکان بالاتر از مناطق سیل گیر باید ساخته شود. همچنین می توان از طریق کانال آب را به مزرعه پرورش ماهی انتقال داد. در هنگام انتخاب مکان مناسب، شیب و کیفیت خاک نیز باید بررسی شود
شیب سایت و چیدمان مخازن

در انتخاب سایت شیب بسیار مهم است. که پر و تخلیه مخازن پرورشی به صورت ثقلی خواهد بود.
1.1 . اگر یک سایت دارای شیب ملایم باشد، چیدمان مخازن را به صورت موازی انجام داد.
1.2 . اگر شیب سایت تند باشد چیدمان مخازن به شکل سری در جهت شیب باید باشد.
کیفیت خاک
الزامات مورد نیاز برای بناء یک مزرعه پرورش ماهی بستگی به نوع بناء و سازه بتونی یا خاکی طراحی شده دارد. برای مخازن بتونی ، خاک باید مقاومت لازم را برای نگهداری کل وزن مخازن را داشته باشد. برای استخر های خاکی، ساختار، قوام و نفوذ پذیری خاک باید برای ساخت خاکریزها مستحکم مناسب باشد.