مهمترین عامل در پرورش ماهیان سردآبی شرایط منبع آبی است که قصد داریم با آن نسبت به اجرای طرح اقدام نماییم. در یک جمله ساده می توان گفت :تمامی مبنای فعالیت در اجرای طرحهای پرورش ماهی قزل آلا بر مبنای میزان آبی است که یک مجری باید بصورت ممتد و جاری در اختیار داشته باشد.. وقتی در مورد آب صحبت می کنیم منظور هم کمیت است و هم کیفیت آن ، گاهی در یک طرح پرورش ماهی قزل آلا ، میزان آب کمی در اختیار داریم اما این آب از کیفیت بالایی برخورداراست و یا در جایی دیگر آب با کمیت بالا در اختیار داریم اما از کیفیت قابل قبولی بر خوردار نمی باشد . در هر دو حالت می توان گفت : که گاها کمیت و کیفیت آب می تواند جایگزین یکدیگر شوند پس در بررسی آب باید به کمیت و کیفیت هر دو توجه داشت . بطور کلی میزان آبی که در اختیار یک مزرعه پرورش ماهیان قزل آلا قرار خواهد گرفت، میزان تولید پیش بینی شده یک طرح را مشخص می نماید. و می توان گفت عمده ترین و اصلی ترین تفاوت دو طرح پرورش ماهی قزل آلا با تناژ تولید متفاوت ، تفاوت میزان آبی است که در اختیار دارند ، البته در این بین سایر عوامل مدیریتی نیز دخیل می باشند. در حالتهای عادی و سنتی در طرح های سردآبی نیاز به آب ممتد و جاری می باشد، بدین معنی که همیشه از یک سوی استخرها ،آب وارد آنها شده و از سوی دیگر آب خارج خواهد شد. در طراحی های مزارع سردآبی به شرطی می توانیم برای میزان تولید برنامه ریزی نمائیم که دبی آب ورودی یک مزرعه از طریق کانال آبی مورد نظر را بدانیم. اعداد متفاوتی را برای کمیت آب مورد نیاز در پرورش ماهیان قزل آلا مطرح می باشد ، که اختلاف این اعداد می تواند ناشی از اختلاف در کیفیت آب باشد. بدون شک هر قدر آب از حیث کیفی مطلوبتر باشد و به شرایط استانداردی که برای حیات ماهی نیاز است نزدیکتر باشد می توان با آب کمتر به تولید بیشتری رسید. اما بطور کلی در احداث مزارع سردآبی در سیستم های باز و مرسوم به ازای هر ۱۱ لیتر در ثانیه آب ممتد و جاری با شرایط فیزیکو شیمیایی مناسب می توان تولید حداقل یک تا دو تن ماهی قزل آلا را در هر دوره پیش بینی نمود.. البته الزم به توضیح است که این میزان تولید پیش بینی شده بدون کاربرد هر گونه وسایل و تجهیزات و ادوات در جهت افزایش تولید می باشد، و به عنوان حداقل تولید قابل پیش بینی مطرح است.روش محاسبه تعیین دبی ( آب دهی)
دبی = آبدهی (Q)
میزان دبی یعنی میزان آبی که در واحد زمان از سطح مقطع یک کانال عبور می کند.
Q = A . V
Q = میزان دبی (m3/sec) هر متر مکعب بر ثانیه = ۱۰۰۰ لیتر در ثانیه
A = سطح مقطع کانال آبی (m2) = عرض کانال x عمق آب داخل کانال
(m/sec) آب سرعت = V
با توجه به رابطه فوق هر زمانی بخواهیم میزان دبی آبی را مشخص کنیم لازم است سرعت جریان آب داخل کانال را اندازه گیری و آن را در سطح مقطع کانال ضرب کرده تا میران دبی آب آن منبع مشخص گردد. نظر به اینکه اکثر منابع آبی بسته به شرایط فصلی دارای شرایط کم آبی و پر آبی بوده، لذا سعی می گردد برآورد دبی آب در زمانهای کم آبی انجام گیرد. تعیین دبی آب جهت بر نامه ریزی در امر تولید ماهیان قزل آلا بسیار مهم بوده و گاها مشاهده می گردد که خطا در این خصوص و ارزیابی غلط از میزان آب کلیه محاسبات مربوط به مبنای برنامه ریزی طرح را دچار اختلال می نماید. با دانستن میزان دبی آب یک منبع و اطلاع از شرایط فیزیکو شیمیایی آن می توان به پاسخ سواالت زیر دست یافت :
* با این آب ساالنه چه میزان ماهی می توان تولید نمود؟
* به چه میزان زمین نیاز داریم ؟
*به چه تعداد استخر نیاز داریم و مساحت این استخرها باید چه میزان باشد؟
* نیاز این طرح به بچه ماهی چه میزان است ؟
* در این طرح به چه میزان غذا جهت ماهیان نیاز داریم؟
* برای اجرای این طرح به چه میزان اعتبار ریالی نیاز داریم ؟
مشاهده می کنید که هر قدر هم اطالع از مباحث شیلاتی داشته باشید تا از کمیت و کیفیت آب مورد نظر اطلاعاتی نداشته باشید ، به هیچیک از سوالات مطرح شده نمی توان پاسخ داد . به همین علت است که از آب به عنوان فرمانده اصلی طرحهای پرورش ماهی قزل آال یاد می کنند.