نیازمندی های محیطی ماهیان

درجه حرارت، اکسیژن، اسیدیته یا php، سرعت جریان آب، اثر نور، درجه کدورت، آلودگی آب و فلزات سنگین، فضای زیست، نوسانات فصلی، میزان املاح آب، عوامل بیولوژیک از جمله نیازمندی های محیطی ماهیان است.