بیماری های ماهیان سردابی

بیماری ماهیان سردابی به دو دسته تقسیم می شود اول بیماری های ویروسی(نکروز عفونی مراکز خونساز، سپتی سمی ویروسی خونریزی دهنده)، دوم بیماری های باکتریایی(پرسینیوزیس، استرپتوکوزیس، فرونکلوزیس)