اصول پروش ماهیان سردابی

در پرورش ماهیان سردابی مواردی باید رعایت شود که از اهمیت بسیاری برخوردار هستند از جمله این موارد ساخت استخر مناسب پرورشی، غذا دهی مناسب، رقم بندی، بهداشت، افزایش تولید در واحد سطح وبسیاری موارد دیگر است.