خوراک ماهیان سردابی

ماهیان سردابی از جمله ماهی قزل آلا در آب های سرد و غنی از اکسیژن و جاری زندگی می کنند. ماهی قزل آلای رنگین کمان گوشتخوار بوده و در طبیعت غذای خود را از سخت پوست ها، ماهیان ریزتر و جشرات تامین می کند.