کاتالوگ فارسی ردیاب چیرکار

دستورالعمل سریع کاربری دستگاه ردیاب خودرو مدل چیرکار GPS
*سیم کارت مورد استفاده درصورت اعتباری بودن، بایستی دارای اعتبار کافی بوده و کلیه پیامکهای موجود در سیم کارت پاک شوند. همچنین در صورت استفاده از GPRS و جهت بهره برداری از سیستم ناوبری بایستی اینترنت سیم کارت فعال شده باشد.
*نکته: دستورات را بایستی از طریق SMS و با موبایلی که به دستگاه معرفی شده است ارسال نمایید.

* نکته: دستورات را عینا، بدون فاصله و با حروف بزرگ واردنمایید.
*رمز عبور بصورت پیش فرض 123456 در نظر گرفته شده است.
*در صورت استفاده از نرم افزار تلفن همراه چیرکار، پیامکها خودکار به دستگاه ارسال می گردد.
* اولین پیامکی که به دستگاه ارسال می گردد بایستی دستور شماره 1 باشد.
*جهت آشنایی با عملکرد دستگاه، توصیه می گردد ابتدا مطابق دستورات زیر، سیستم را راه اندازی نموده و برای مصارف آتی از نرم افزارهمراه استفاده کنید.
1- شناساندن شماره های مجاز به دستگاه: شماره تلفن شماره 1 جهت ارسال دستورات و دریافت موقعیت و وضعیت خودرو و شماره تلفن شماره 2 ، جهت برقراری تماس در مواقع اضطراری در زمان فشردن شاسی کمک اضطراری توسط راننده می باشد.

CEN123456*10"number 1"*20"number 2"*
مثال: شماره تلفن اول 09127486561و شماره تلفن دوم 09193489210
CEN123456*1009127486561*2009193489210*
در صورت ارسال موفق ، SMSبه موبایل شماره 1 ، عینا SMS فوق برگشت داده می شود.
2-تغییر رمز عبور:
رمز عبور پیش فرض 123456می باشد ، به شما توصیه می کنیم در اسرع وقت آن را تغییر دهید. رمز انتخابی بایستی عددی 2 الی 6 رقمی باشد.
123456PSWnnnnnn
مثال: می خواهیم عدد 6985 را بعنوان رمز انتخاب کنیم. SMS زیر را ارسال می کنیم:
123456PSW6985
در صورت ارسال موفق SMSمشابه فوق ظرف مدت 10 ثانیه دریافت می شود.
3- مسلح نمودن:
123456ARM
در صورت ارسال موفق SMS، ظرف مدت 10 ثانیه یک SMSکه موقعیت خورو را نیز نمایش می دهد دریافت می شود.
4-غیر مسلح نمودن:
123456DSM
در صورت ارسال موفق SMS، ظرف مدت 10 ثانیه یک SMSکه موقعیت خورو را نیز نمایش می دهد دریافت می شود.
5- متوقف نمودن خودرو:
123456STP
6-بازگشت خودرو به حالت عادی پس از توقف:
123456RES
7-گوش دادن به صدای کابین(ارتباط یکطرفه):
123456MON"number 1"
با ارسال این SMS، سیستم با گوشی شما تماس گرفته و شما می توانید صدا محیط را گوش کنید. number1همان شماره تلفن اول می باشد.مثال:
123456MON09127486561
8-صحبت کردن با کابین:
123456SPK"number 1"
با ارسال این SMS، سیستم با گوشی شما تماس گرفته و می توانید با کابین صحبت کنید.
number1همان شماره تلفن اول می باشد.مثال:
123456SPK09127486561
نکته 1: در صورت برنداشتن گوشی بعد از ارسال 2پیامک فوق و رد تماس ، و ارسال مجدد این پیامها عملکردهای فوق متوقف می شود و با یستی دستگاه را Reset نمود.
نکته 2: بین هر دور ارسال مجدد دو پیامک فوق بایستی 10 دقیقه فاصله باشد.
9-تعیین محدوده مجاز جغرافیایی:
غیرفعال سازی دستور:
123456FEN0
فعال سازی دستور:
123456FEN1
تعیین محدوده جغرافیایی:
123456FEN1(YL:XX,XL:XX,DL:XX)
که در آن:
YL:XX
XXهمان عرض جفرافیایی برحسب درجه می باشد.
XL:XX
XXهمان طول جفرافیایی برحسب درجه می باشد.
مثال: می خواهیم یک محدوده جغرافیایی از نقطه ای به مختصات طول:4500/113و عرض 1400/23 و شعاع 100 متر برای اتومبیل خود ایجاد نماییم، دستور بصورت زیر ارسال می شود:
123456FEN1(YL:23.1400,XL:113.4500,DL:001)
نکته: شعاع محدوده عددی بین 100 تا 99000متر می باشد.
10-هشدار سرعت بالا:
اعمال محدودیت سرعت123456SPD:X
لغو محدودیت سرعت123456SPD:0
X برحسب کیلومتر بر ساعت
مثال: برای اعمال محدودیت 120کیلومتر بر ساعت دستور مقابل را ارسال کنید:
123456SPD:120
11- هشدار جابجایی:
123456MOVX
X=0لغو هشدار X=1فعال نمودن هشدار
پس از غیر مسلح کردن دستگاه دستور لغو می گردد.
12-هشدار اتمام زمان پارکینگ:
Xزمان اتمام پارکینگ بر حسب دقیقه 123456PARK:X
لغو دستور 123456PARK:0
13-ردیابی خودرو از طریق ارسال لینک گوگل:
123456FIND
14-ردیابی خودرو از طریق ارسال طول و عرض جغرافیایی
123456CHK
15-ریست نمودن دستگاه:
چنانچه دستگاه به فرامین جواب نداده و یا بر اثر خارج از محدوده سرویس بودن سیم کارت خاموش شده باشد، از این دستور استفاده کنید:
RESET:123456
GPRS
15-جهت فعال نمودن 2پیام زیر را ارسال نمایید.پیامک شماره 1:
123456WWW:IDN:str;IPN:str;COM:x;
که در آن:
IDN:str; که در آن str 11رقم آخر عدد 14 رقمی چاپ شده روی بدنه دستگاه می باشد. در انتهای رقم عدد 111را اضافه نمایید. در پایان از ; استفاده نمایید.
IPN:str;که در آن str آی پی سرور می باشد در پایان از ; استفاده نمایید.
IPN:121.37.60.38 می باشد.
GPRS: x; که در آن x=0 به معنی لغو gprs و x=1 به معنای فعال بودن gprs می باشد. در پایان از ; استفاده نمایید.
APN:str; که مربوط به تنظیمات APN شرکت خدمات دهنده موبایل می باشد. در پایان از ; استفاده نمایید. که در مورد ایرانسل APN:mtmirancellو در مورد همراه اولAPN:mcinetاست.
COM:str; که str پورت سرور رائه دهنده سرویس می باشد. در پایان از ; استفاده نمایید. در مورد این دستگاه COM:888است.
16- پیامک شماره 2:جهت گزارش گیری در فواصل زمانی دلخواه عبارت زیر را ارسال نمایید.
123456WWW:APN:str;GPRS:x;RPT:x;
RPT:x; که در آن X زمان گزارش دهی می باشد. در صورت تخصیص 0 بطور پیش فرض در هر 3 دقیقه گزارش موقعیت ارسال می گردد. در غیراینصورت عددی بین 10تا 999 ثانیه را انتخاب نمایید.
مثال:
از سیم کارت ایرانسل (که سرویس GPRS آن فعال شده است) می خواهیم استفاده کنیم شماره روی دستگاه ID:26016100101654می باشد . با ارسال دستور زیر GPRSدستگاه فعال شده ، هر 15 دقیقه یکبار ارسال موقعیت می نماید.
دستور شماره 1:
123456WWW: APN: mtnirancell ; GPRS:1;RPT:15;
دستور شماره2:
123456WWW: IDN:16100101654111 ; 121.37.60.38;COM:888 ;
17- شناساندن رله قطع برق جدید به دستگاه:
رله بیسیمی که به همراه بسته بندی دستگاه ارائه شده است ، در کارخانه شناسانده شده است، این دستور برای رله جدید می باشد.
123456RELAY
پس از ارسال دستور حدود 8 مرتبه رله را قطع و وصل نمایید. رله صدای دی-دا می دهد. قبل از کد دهی رله ،بایستی سوکت سنسور متصل باشد، دستگاه از سیمهای آن به عنوان آنتن استفاده می کند.
راهنمای نصب:

  • آنتن GSM بایستی دور از سیستم صوتی اتومبیل نصب گرددو و آنتن GPSرو به آسمان نصب شود.
  • دقت کنید سوکت gpsوgsm اشتباه نصب نگردد ، که این عمل موجب از بین رفتن آنتن ها و دستگاه مرکزی شده، و شامل گارانتی نمی گردد، لذا هنگام نصب سر سیمها را علامتگذاری کنید.
  • قسمتهای مختلف دستگاه و نقشه سیم کشی بشرح زیر می باشد:  • دوسیم آبی موجود در سوکت برق دستگاه مرکزی مربوط به رله قطع برق سیمی بوده و بدلیل موجود بودن رله بیسیم، فاقد کاربرد می باشد.
  • سیم های اتصال به تحریک قفل مرکزی در سوکت شوک سنسور، (سیمهای مشکی و قرمز)، جهت فعال و غیر فعال شدن دستگاه از طریف دزدگیر نصب شده روی خودرو می باشد.