آموزش نصب دزدگیر لیفان, X60دسته سیم رکاب راننده

راهنماهای عقب راننده : سیم سبز خط قرمز
لادری درب صندوق : سیم مشکی خط زرد
لادری درب راننده : سیم مشکی خط سفید با تحریک(-)
لادری درب عقب سمت چپ : سیم مشکی خط صورتی با تحریک(-)
صندوق پران : سیم قهوه ای خط قرمز
دسته سیم رکاب شاگرد

لادری درب شاگرد : سیم مشکی خط زرد با تحریک(-)
لادری درب عقب سمت راست : سیم مشکی خط بنفش با تحریک(-)
راهنماهای عقب شاگرد : سیم سبز خط نارنجی
دسته سیم وارد شده از درب راننده

Lock : سیم مشکی خط آبی با تحریک(-)
Unlock : سیم مشکی خط فیروزه ای با تحریک(-)
سیم های راهنمای جلو را می توان هم از دسته سیمی که به داخل موتور رفته است گرفت هم از کامپیوتر خودرو(سیم های سبز خط قرمز، سبز خط نارنجی)
نکته 1: لادری ها با 8 عدد دیود 4007 نصب شود.
نکته 2: سیم های راهنما با 4 عدد دیود 6 آمپر نصب شود.
نکته 3: برای نصب صندوق پران حتما سیم خودرو چیده شود، پایه 87a به سمت کامپیوتر، پایه 30 به صندوق پران، پایه 87 به 12+، پایه 85 به سیم بدنه و پایه 86 به سیم صندوق پران دستگاه وصل شود