آموزش نصب دزدگیر هیوندایی, i20 لادری از ستون گرفته می شود(مدت 5ثانیه)
دسته سیم پارکاب راننده

راهنماها : سیم آبی و سیم سفید خط نارنجی
برق سوییچ : سیم قرمز نازک
جعبه فیوز راننده

برق : سیم قرمز کلفت
درب راننده

مرکزی : سیم قهوه ای - باز / سیم طوسی - قفل
نکته : سیم ها از وسط قیچی شده و با تحریک مثبت مانند 206های قدیمی نصب می سود.
سیم صندوق : سیم سبز نازک