آموزش نصب دزدگیر ام وی ام ,MVM315سوکت آبی روی کامپیوتر

لادری درب راننده : سیم نارنجی(-)
لادری درب شاگرد : سیم مشکی خط سفید(-)
سوکت سفید عمودی روی کامپیوتر

صندوق پران : سیم صورتی با تحریک(+)
دسته سیم وارد شده از درب راننده سوکت سفید بالایی

لادری دو درب عقب : 2عدد سیم سبز
لادری صندوق : سیم زرد
دسته سیم وارد شده از درب راننده سوکت سفید بزرگ

Lock : سیم آبی خط قرمز با تحریک(-)
Unlock : سیم بنفش با تحریک(-)
دسته سیم وارد شده از درب راننده سوکت سفید کوچک پایین

راهنماها : سیم آبی خط سفید، سیم بنفش خط مشکی
نکته: برای نصب لادری ها از 8عدد دیود 4007 استفاده شود.