آموزش نصب دزدگیر چانگان شاسیرکاب راننده

قفل مرکزی تک سیم : سیم صورتی با تحریک منفی درب ها باز و در صورتی که چیده شود درب ها قفل می شوند.
سوکت آبی

راهنما سمت راننده : سبز / مشکی
صندوق پران : آبی / مشکی که منفی می باشد.
لادری راننده : سفید / سبز
لادری درب عقب سمت راننده : طوسی
لادری صندوق عقب : قرمز / سفید
رکاب شاگرد

لادری سمت شاگرد : سفید / آبی
لادری درب عقب سمت شاگرد : سفید
راهنما سمت شاگرد: سبز / سفید
پشت سوییچ

سیم مشکی خط نارنجی : 12+
سیم قرمز : Acc
نکته: تمامی لادری ها را باید با دو دیود نصب کرد