آموزش تعریف ریموت تویوتا کمری
همه درب ها بسته و درب سمت راننده باز باشد.
دو بار کلید را داخل سوییچ کرده و درآورید.
دو بار درب سمت راننده را باز و بسته کنید.(در انتها درب باز باشد)
یک بار کلید را داخل سوییچ کرده و درآورید.
سه بار درب سمت راننده را باز و بسته کنید.(در انتها درب بسته باشد)
کلید داخل سوییچ و سوییچ را یک مرتبه باز و بسته کنید و کلید را خارج کنید(در تأیید عملکرد شما رله قفل مرکزی یک بار عمل می کند)
دکمه قفل و باز ریموت را همزمان به مدت یک ثانیه فشار دهید. سپس سریعا دکمه بازکن ریموت را یک ثانیه دیگر فشار دهید.
برای خاتمه درب را باز کنید.