کددهی ریموت بلوتوثاموزش پاک کردن وکددهی ریموت بلوتو ث دار:
* نحوه پاک سازی کد قبلی و آماده سازی :

1 ) دکمه قفل باصدا ( 1) ودکمه باز ( 2 ) همزمان 2 ثانیه فشرده نگه داشته شود.

2 ) در این حالت led سه بار چشمک می زند.

3 ) سپس دکمه باز ( 2 ) همچنان فشرده نگه داشته ، دکمه قفل با صدا( 1) رها شود

4 ) دکمه قفل با صدا ( 1 ) را سه مرتبه متوالی فشاردهید دراین زمان led بطور


سریع چشمک میزند وریموت آماده کددهی و کپی کردن میشود

* جهت کپی کردن دکمه های ریموت به روش ذیل عمل میکنیم:

1 ) ابتدا دکمه مورد نظر ازریموت اصلی را فشرده وسپس دکمه ریموت کپی را فشرده نگه دارید ،

تازمانیکه led بطور سریع چشمک بزند و ثابت بماند این حالت نشان دهنده آن است که عمل کد دهی
باموفقیت انجام شده است.

2 ) برای کلیه دکمه های ریموت به روش فوق عمل می نماییم .

3 ) برای تایید واتمام کارکپی ، دکمه قفل بیصدا ( 3 ) وجستجو (4 ) را
همزمان فشرده نگهدارید تا led سریع چشمک زده وثابت بماند پس از این حالت ، عملیات کپی یا کد دهی پایان پذیرفته وریموت جدید قابل استفاده میباشد.