باطری

در سیستم های خورشیدی منفصل از شبکه از باطری برای ذخیره سازی استفاده می شود. آنچه در مورد انتخاب باطری حائز اهمیت است ، طول عمر بالای آن می باشد که برحسب تعداد سیکل شارژ و دشارژ و میزان سطح دشارژ باطری بیان می شود.
باطری مناسب برای سیستم خورشیدی

باطری مناسب برای سیستم خورشیدی sealed lead acid battery می باشد که به دو دسته AGM Battery و GEL Battery تقسیم می شوند. رنج باطری ها از 7 آمپر تا 200 آمپر