نیروگاه خورشیدی

برای طراحی و تامین تجهیزات و احداث نیروگاه خورشیدی نیاز به:

  • بررسی موقعیت محل و شرایط خاک منطقه با توجه به اطلس خورشیدی جهت تعیین مکان منتخب
  • در نظر گرفتن شرایط اقلیمی بارش و روزهای ابری و ارزیابی زیست محیطی
  • انتخاب پنل خورشیدی و اینورتر مناسب با استفاده از نرم افزار SUNNY DESIGN و PVSOL که مورد تائید سانا می باشد انجام می شود.
  • آرایش بهینه پنل ها و کمینه سایه اندازی آنها روی یکدیگر با استفاده از نرم افزار PVSyst انجام می شود.
  • بررسی هزینه اقتصادی و برآورد هزینه احداث و بهره برداری نیروگاه در مدت زمان 20 سال