مزایای پنل خورشیدی

انرژی که از خورشید به زمین وارد می شود تقریبا هزاربرابر بیشتر از تمامی انرژی مورد نیاز بشر است.
باید دانست چناچه تنها یک درصد از کل سطح زمین با پنل های خورشیدی پوشیده شده و فقط ده درصد بازده داشته باشد برای مصرف و تامین انرژی کل انسان ها کافی است.
از جمله مزایای پنل خورشید که باعث امتیاز بالای این سیستم تولید انرژی نسبت به دیگر بخش های تولید کننده انرژی شده است: عدم نیاز به شبکه سراسری جهت تولید و تبدیل انرژی می باشد.
پنل های خورشیدی نیازی به سوخت برای تولید جریان الکتریکی ندارند و سوخت اولیه آن ها نورخورشید می باشد.
بنابراین در هر مکانی این سیستم قابل اجرا است. سازگاری با محیط زیست از جمله مزایای مهم صفحه خورشیدی می باشد این سیستم هیچ گونه آلودگی زیست محیطی جهت تبدیل انرژی ایجاد نمی کند. پنل های خورشیدی به دور از هر گونه آلودگی صوتی بوده و برای تولید جریان الکتریکی و برق نیازی به آب ندارند.