• اینورتر مبدل برق DC به جریان متناوب AC می باشد.
  • اینورتر ها براساس شکل موج خروجی در دو نوع شبه سینوسی و سینوسی کامل می باشند.
  • بر اساس برق مصرفی در مدل های تک فاز و سه فاز مورد استفاده قرار می گیرد.
  • باتوجه به نوع سیستم خورشیدی از اینورتر )ON GRID متصل به شبکه ) و OFF GRID (منفصل از شبکه ) استفاده می شود.


SMA – MEAN WELL- COTEK