تجهیزات جانبی کرکره برقی

کپس:
پلاستیکی که کنار تیغه ها قرار میگیرد و مانع ساییدگی و سروصدا در هنگاه کار کرکره برقی می* شوند

صفحه پلیت:
دو صفحه که بر روی قوطی های چهار چوب کار قرار می گیرند و کرکره و موتور بر روی آنها سوار می شود.

ریل :
روی قوطی ها در چهار چوب قرار میگیرد و تیغه ها در درون آن حرکت می کنند.

اندکپ :
در انتهای لوله ای که تیغه ها دور آن رول می شوند قرار می گیرد و به صفحه پلیت پیچ و مهره می شود.

لوله وسطی :
لوله ای که یک سر آن به اندکپ و سر دیگر به موتور وصل می شود و تیغه ها دور آن رول می شود.

رسیور :
قسمتی که تغذیه موتور به آن وصل شده و تایم دهی برای حرکت کرکره را تنظیم میکند.