برای اطمینان و اطلاع از صحت و مرغوبیت جوش باید در مراحل مختلف اجرا، از جوش بازرسی دقیق صورت بگیرد
بازرسی جوش به سه مرحله دسته بندی می شود
بازرسی قبل از جوشکاری

جهت بازرسی جوش روشهای مختلفی در دستور کار قرار می گیرد که مهمترین آنها بازرسی چشمی می باشد که می توان با این نوع بازرسی حدود 80 درصد معایب را تشخیص داد. اين بازرسی ها شامل اطلاع از کيفيت مورد نظر کار و شرايط بهره برداری از قطعات و مجموعه کار، مطالعه دقيق نقشه ها و مشخصات فنی، انتخاب استانداردهای اجرايی، انتخاب و ارزيابی روش های جوشکاری، انتخاب و بازرسی مواد مصرفی، بررسی تجهيزات جوشکاری و … می باشد.
بازرسی در حين جوشکاری

اين بازرسی به منظور اجرای صحيح عمليات جوشکاری، ساخت و نصب و اطمينان از به کاربردن مصالح و مواد مصرفی درست، جلوگيری از تخلف ها ضروری و ... می باشد
بازرسی قطعات متصل شونده و درزهای آماده جوشکاری، بازرسی محل های جوش و سطوح مجاور به منظور اطمينان از تميزی و عدم آلودگی به موادی که اثرات زيان بخش بر جوش دارند، بازرسی ترتيب و توالی جوشکاری، استفاده از قيد و گيره ها و ساير تجهيزات به منظور کنترل پيچيدگی ناشی از جوشکاری و … از جمله بازرسی های در حين جوشکاری هستند.
بازرسی بعد از جوشکاری

اين بازرسی به منظور درستی مجموعه ساخته شده يا نصب شده و کنترل کيفيت جوش انجام می گيرد. بازرسی چشمي از نظر وجود عيوب جوش مانند ترک های سطحی، ابعاد جوش و قطعه جوشکاری شده، بازرسی تنش زدايی و سختی سنجی پس از تنش زدايی، بازرسی های غير مخرب و … از جمله فعاليت های بازرسی بعد از جوشکاری مي باشند.
وظايف بازرس جوش :

بازرس جوش بايد دارای شخصيتي حرفه ای، منضبط و باشعور خوب باشد و در همه موارد ساعات کار و مقررات کاری سازمان های مربوطه را رعايت نمايد. بی معطلی و با اتکا به حقايق مختلف و بدون تحت تأثير قرار گرفتن از عوامل خارجی تصميم بگيرد.
برخي از وظايف بازرس جوش عبارتند از
تفسير نقشه های جوشکاری و مشخصات
بررسی ترکيب شيميايی و خواص مکانيکی از روی گزارش
بررسی فلز مبنا از نظر عيوب و انحرافات مجاز
بررسی نحوه انبار کردن فلز پرکننده و ديگر مواد مصرفی
بررسی تجهيزات مورد استفاده
بررسی آماده سازی اتصال جوش
بررسی ارزيابی صلاحيت جوشکاران و اپراتورهای جوشکاری
ارزيابی نتايج آزمايشات
تهيه و تنظيم گزارش