فعال کردن کالرآیدی


برای هر خط شهری(1تا 8 ) میتوانید به صورت جدا گانه caller ID یا همان شماره انداز را فعال یا غیر فعال کنید . زمانی که تماسی از طریق هر یک از خطوط شهری که caller ID برای ان فعال شده گرفته شود داخلی های مورد نظر امکان مشاهده ی شماره تلفن تماس گیرنده را دارند .


برای ورود به تنظیمات سانترال دستورات زیر را از چپ به راست وارد کنید :


رمز عبور دستگاه به طور پیش فرض "1234"می باشد . نحوه ی تنظیمات به شرح زیر می باشد:


پایان ذخیره فعال یا غیر فعال کردن caller ID انتخاب خط شهری 900
(end) (store) (enable/disable) (co1 .. co8)