باسلام
آریاناسروربهتازگی برای جلب رضایت مشتری پیشنهادهاییبرای فضای میزبانی عرضه کرده که به صورتدایمی میباشند


کسانیکه مایلند سرویس تست ۳ روزه رایگانبگیرندباتلگرام در ارتبط باشند
@
Re9iNee
@
AryanaServer

چراآریانا سرور
قیمتها
(
پشتیبانیازساعت ۸ صبح الی ۲۴ (امتحانشمجانیه
رموسی پی یو اختصاصی حتی برای هاستهایارزان
ارایهسرویس تست ۳روزه در صورت درخواست شما
بازگشتوجه۷ روزه در صورت نارضایتی
کلودلینوکس
لایتاسپید
هارداساس دی ان وی ام ای
قعالسازیونصب رایگان اس اس ال
پشتیبانیتخصصی اسکریپت های شما با هزینهتوافقی
اپتایم۹۹.۹٪
سرورهتزنرآلمان
آنتیدیداس سخت اقزاری و نرم افزاری
آنتیویروسو فایروال
آنتیشلر
انتقالرایگان وبسایت شما
تمامیطرحها :لینک

هاستلینوکس ارزان


HH-R1-1GB
فضا: 1000مگابایت
پهنایباند : نامحدود
پایداریسرور :%99.9
محلمیزبانی : دیتاسنترهتزنرکشورآلمان
کنترلپنل : Cpanel+CloudLinux
تعدادپایگاهداده MySql:نامحدود
Subdomain:
نامحدود
FtpAccount:
نامحدود
AddonDomain: 1
Parked Domain:1
تعدادایمیل : نامحدود
==========================
منابع اختصاصی:
Cpu:35%
Ram : 1GB
==========================
NVMe
SSD
استفادهازوب سرور پرقدرت LiteSpeed
استفادهازاسکنر قدرتمند eXploitScanner
تحویلآنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین
2,500تومانماهانه


HH-R1-2GB
فضا: 2000مگابایت
پهنایباند : نامحدود
پایداریسرور :%99.9
محلمیزبانی : دیتاسنترهتزنرکشورآلمان
کنترلپنل : Cpanel+CloudLinux
تعدادپایگاهداده MySql:نامحدود
Subdomain:
نامحدود
FtpAccount:
نامحدود
AddonDomain: 1
Parked Domain:1
تعدادایمیل : نامحدود
==========================
منابعاختصاصی:
Cpu:35%
Ram : 1GB
==========================
NVMe
SSD
استفادهازوب سرور پرقدرت LiteSpeed
استفادهازاسکنر قدرتمند eXploitScanner
تحویلآنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین
4,500تومانماهانه


طرحهایبیشتر از این گروه :لینک


حرفهای ابری


HH-R3-1GB
فضا:1000 مگابایت
پهنایباند : نامحدود
پایداریسرور :%99.9
محلمیزبانی : دیتاسنترهتزنرکشورآلمان
کنترلپنل :Cpanel+ CloudLinux
تعدادپایگاهداده MySql: نامحدود
Subdomain:
نامحدود
FtpAccount:
نامحدود
AddonDomain: 4
Parked Domain:4
تعدادایمیل : نامحدود
==========================
منابعاختصاصی :
Cpu:65%
Ram :3GB

==========================
پشتیبانیاز 600 بازدیدآنلاینهمزمان
NVMeSSD
استفادهازوب سرور پرقدرت LiteSpeed
استفادهازاسکنر قدرتمند eXploitScanner
تحویلآنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین
5,000تومانماهانه
15,000
تومانسه ماهه
HH-R4-Namahdud
فضا:نامحدود
پهنایباند : نامحدود
پایداریسرور :%99.9
محلمیزبانی : دیتاسنترهتزنرکشورآلمان
کنترلپنل : Cpanel+CloudLinux
تعدادپایگاهداده MySql:نامحدود
Subdomain:
نامحدود
FtpAccount:
نامحدود
AddonDomain:
نامحدود
ParkedDomain:
نامحدود
تعدادایمیل : نامحدود
==========================
منابعاختصاصی :
Cpu:65%
Ram:3GB

==========================
پشتیبانیاز 1000بازدیدآنلاینهمزمان
استفادهازوب سرور پرقدرت LiteSpeed
استفادهازاسکنر قدرتمند eXploitScanner
تحویلآنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین
10,000تومانماهانه
29,000
تومانسه ماهه


طرحهایبیشتر از این گروه:لینکhttp://upload.re9inee.tk/22.jpg