فعال و غیرفعال کردن خطوط شهری


برای همه ی ما پیش امده زمان هایی مجبور به ترک محل کار خود باشیم .در زمان ترک میز کار این قابلیت وجود دارد که ما میتوانیم داخلی خود را روی شماره تلفن ثابت و یا همراه دیگری دایورت نماییم این عملیات در سیستم تلفنی فوروارد نام دارد .مدیر سیستم میتواند قابلیت فوروارد تماس روی خط شهری را در اختیار داخلی های مورد نیاز قرار دهد تنظیمات فوروارد داخلی روی خط شهری را میتوانید به شکل زیر انجام داد .

برای ورود به تنظیمات سانترال دستورات زیر را از چپ به راست وارد کنید :

رمز عبور دستگاه به طور پیش فرض "1234"می باشد . نحوه ی تنظیمات به شرح زیر می باشد:

پایان ذخیره فعال یا غیر فعال کردن حالت forward برای داخلی ها انتخاب پورت دستگاه 607
end store Enable /Disable extension jack no
01...24